Salt kolam

Rangoli Freehand Rangoli: Salt kolam by anusesh