Lord Ganesh

DC: SHANTHI SRIDHARAN mamRangoli Freehand Rangoli: Lord Ganesh by Kavitha Lakshmi