Navarathri Kolangal 2019 2

vijaysowmya's picture
About Navarathri Kolangal 2019 2 : PRINT

Here is my Day 2 kolam for Navarathri.

Padi Kolam
rangoli of the day
navratri
padi