2019- Shivratri- Lord Nataraj and Goddess Shivagamasundari