Beginner level rangolis

Rangoli Wet Rice flour Kolam: Home basic kolams-11 by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Wet Rice flour Kolam: Home basic kolams-9 by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Wet Rice flour Kolam: Home basic kolams-8 by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Wet Rice flour Kolam: Home basic kolams-7 by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Wet Rice flour Kolam: Home basic kolams-6 by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Wet Rice flour Kolam: Home basic kolams-5 by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Freehand Rangoli: Home basic kolams-3 by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Freehand Rangoli: Home basic kolams-2 by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Wet Rice flour Kolam: Home basic kolams-1 by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Colour powder rangoli: 2015-Diwali-3 by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Freehand Rangoli: 2016-Tulsi Adhika Maasa Pooja-2 by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Freehand Rangoli: 2016- Amma's Pondugal by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Freehand Rangoli: 2016-Durga Namaskaram Pooja-Sandhya's place-7 by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Freehand Rangoli: 2017-Varamahalakshmi Pooja-Shankari's place by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Wet Rice flour Kolam: 2017-Avani avittam by JANANI RAGHAVAN
Rangoli Colour powder rangoli: 2017-Christmas kids' rangoli-Lobby by JANANI RAGHAVAN